Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van dertig (30) dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt dertig (30) dagen na de dag

  • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
  • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Kramer Paardensport BvbA,
Adolf Greinerstraat 12, B-2660 Hoboken, fax 070 661 153, E-Mail: info @ kramer.be met een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor de herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.kramer.nl/Herroepingsrecht.
Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de termijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten(met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan veertien (14) dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden.
Expleciet retouradres is

Kramer Paardensport B.V.
t.a.v. Afdeling Retouren
Logisitic Boulevard 1
4791 VC Moerdijk - Klundert
Nederland

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken. 
Het verzendrisico en de kosten van het terugsturen komen voor rekening van de koper. Niet-gefrankeerde retourzendingen worden door ons geweigerd. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw in rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 


Het herroepingsrecht bestaat niet bij volgende overeenkomsten:
  • Bij leveringen van originele goederen die door de consument zijn aangepast, naar maat of waar veranderingen zijn aan verwerkt voor persoonlijke behoeften.
  • Ook niet bij kranten, tijdschriften en illustraties.

Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij volgende overeenkomsten:
  • Bij verzegelde goederen, die om hygiëne- of gezondheidsredenen niet toegelaten zijn te retourneren indien de originele verpakking werd geopend of de zegel werd verbroken.
  • Bij goederen die na de levering met opzet werden vermengd met andere goederen en daardoor onbruikbaar zijn geworden, eveneens bij boeken, geluid- en video opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking die na de levering werd verwijdert.Kies een van deze opties:

Online-herroeping   Herroepingsformulier (PDF)
Stuur het herroepingsverklaring naar:

Kramer Paardensport B.V.
Logistic Boulevard 1
4791 VC Moerdijk


Mail het aan info@kramer.be .